Συμβούλιο Γεωπόνων

Ως κύρια αρμοδιότητα του το Συμβούλιο έχει την εξέταση της επαγγελματικής κατάρτισης των αιτητών και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωπόνων, αφού προηγουμένως ικανοποιηθεί ότι κατέχουν τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις που τους επιτρέπουν την άσκηση της Γεωπονίας όπως αυτή καθορίζεται ρητά από τη νομοθεσία.          Απώτερος στόχος του θεσμού σε ότι αφορά την κοινωνία είναι η διασφάλιση της παροχής στους πολίτες ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών, η ανάδειξη του έργου και της ευθύνης του γεωπόνου στην παροχή ασφαλών και υγιεινών γεωργικών και άλλων προϊόντων καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι επιβεβλημένο να παρέχονται από κατάλληλα  καταρτισμένα και υπεύθυνα στελέχη τα οποία επιδεικνύουν επαγγελματική συνείδηση. Σε ότι αφορά τους γεωπόνους, η διασφάλιση της αγοράς εργασίας, η κατοχύρωση και η προστασία του γεωπονικού επαγγέλματος από τη επέμβαση άλλων κλάδων με αποτέλεσμα της μείωσης των ευκαιριών εργασίας αποτελεί τον πρώτιστο άξονα δραστηριότητας.

 

Σε αυτά τα πλαίσια το Συμβούλιο, επιστάμενα, με παρεμβάσεις, καταγγελίες, συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και τροποποιήσεις νομοθεσίας ενεργεί ώστε αρκετά έργα να μπορούν να διεκδικούνται από γεωπόνους και να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής του σχετικού νόμου.

Επίσης έγιναν παραστάσεις, σε διάφορους οργανισμούς για την παράβαση της νομοθεσίας και την άσκηση από μη γεωπόνους με θετικά αποτελέσματα. Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής και καταρτίζεται σε σώμα μετά από εκλογή 4 μελών από την Γενική συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια και το διορισμό ακόμα τριών εγγεγραμμένων Γεωπόνων από το υπουργικό Συμβούλιο.

Ποιος δικαιούται να γίνει μέλος

Παv πρόσωπov τo oπoίov ήθελεv ικαvoπoιήσει τo Συμβoύλιov:
(1) ότι είναι πολίτης της ∆ημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της ∆ημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη ∆ημοκρατία ή πολίτης άλλου κράτους μέλους

Κατέχει πτυχίov ή δίπλωμα γεωπovίας ή κλάδoυ αυτής παvεπιστημίoυ ή ετέρoυ εκπαιδευτικoύ ιδρύματoς αvωτάτης βαθμίδoς, αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο, το οποίο σε περίπτωση αμφιβολίας σ’ ό,τι αφορά την ακαδημαϊκή αναγνώριση προσόντος, μπορεί να ζητά τη συμβουλευτική γνώμη του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ

Κατέχει πτυχίov ή δίπλωμα συvαφoύς επιστήμης πρoς τηv γεωπovίαv, παv επιστημίoυ ή σχoλής αvωτάτης βαθμίδoς, και επί πλέov κατέχει δίπλωμα μεταπτυχιακώv σπoυδώv εvός τoυλάχιστov ακαδημαϊκoύ έτoυς εις έvα συγκεκριμέvov κλάδov της γεωπovίας ως εις τηv υπoπαράγραφov (ι) αv αφέρεται, εγγράφεται ως γεωπόvoς, τη υπoβoλή αιτήσεως εγγραφής το Συμβoυλίο και τη καταβoλή τoυ vεvoμισμέvoυ τέλoυς εγγραφής:
Νοείται ότι απαγορεύεται η άσκηση γεωπονίας σε άλλους κλάδους της γεωπονίας, εκτός από τον κλάδο για τον οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο, με βάση το πτυχίο ή το δίπλωμα που κατέχεται

∆ιαθέτει τις απαιτούμενες γλωσσικές γνώσεις για την άσκηση της γεωπονίας στη ∆ημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Στην περίπτωση υποβολής αίτησης από πολίτες κρατών μελών, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και του περί της Ελευθερίας Εγκατάστασης Παρόχων Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.          (3) Το Συμβούλιο υποχρεούται να απαντήσει στον αιτητή εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του:
Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση εκ μέρους του Συμβουλίου εντός της πιο πάνω αναφερθείσας προθεσμίας, ο αιτητής εγγράφεται αυτόματα στο Μητρώο:
Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η αίτηση εγγραφής δεν είναι πλήρης ή το Συμβούλιο ήθελε οποιεσδήποτε διευκρινήσεις και ο αιτητής ειδοποιηθεί επ’ αυτού γραπτώς, η προθεσμία των τριών (3) μηνών που απαιτείται για την αυτόματη εγγραφή στο Μητρώο ανανεώνεται για άλλους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία που ο αιτητής θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Συμβουλίου.

 

Ιστορικό

Το Συμβούλιο Γεωπόνων ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1987 με την ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Εγγραφής Γεωπόνων νόμου 32 του 1987. Η ίδρυση και λειτουργία του δίκαια θεωρείται ότι αποτελεί την κορωνίδα της μακρόχρονης και κοπιώδους προσπάθειας των Γεωπόνων για κατοχύρωση του Γεωπονικού επαγγέλματος, αλλά και την αναγνώριση της ανάγκης αυτής από την πολιτεία.

Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η νομοθεσία του Συμβουλίου εναρμονίστηκε με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο κατά τρόπον ώστε να συνάδει με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που αφορούν στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος με δύο τροποποιήσεις, το 2011 και το 2015 εναρμονίστηκε με τις Ευρωπαϊκές νομοθεσίες 123-2006 και 36-2005.

 
 

Νομοθεσία

Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 1987 (Τροπ. 2015)ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Γεωπόνων

Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ την αίτηση εγγραφής

Αίτηση Εγγραφής σε αρχείο PDFΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
 
 
Αίτηση Εγγραφής σε αρχείο WordΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αίτηση διαγραφής από το Μητρώο Γεωπόνων

Αίτηση διαγραφής ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Σημαντική ανακοίνωση για την ανανέωση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος

Ανακοίνωση Ανανέωσης Άδειας Εξασκήσεως ΕπαγγέλματοςΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

Ανακοίνωση για την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος

Το τέλος εγγραφής ανέρχεται στα €85 ενώ το τέλος ανανέωσης ανέρχεται στα €50 ανά έτος. Μπορείτε να πληρώσετε το τέλος ανανέωσης/εγγραφής με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους:

Μέσω του JCCsmart.
Για πληρωμή μέσω της JCCsmart απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε κάτοχος πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.  Στο πεδίο “Αριθμός Μητρώου” θα πρέπει να εισάγετε τον αριθμό μητρώου εγγραφής σας ή αν είναι για το τέλος εγγραφής γράψτε την φράση “Τέλος εγγραφής”.

Με τραπεζική μεταφορά μέσω 1bank. Προτείνεται η δημιουργία πάγιας ετήσιας πληρωμής στην αρχή κάθε έτους. 

Αριθμός Λογαριασμού: 012701016988.

Δικαιούχος: Συμβούλιο Γεωπόνων

Μην ξεχάσετε στις λεπτομέρειες να αναφέρετε: Ονοματεπώνυμο και Αρ. Μητρώου

Με τραπεζική μεταφορά μέσω internet banking.
Προτείνεται η δημιουργία πάγιας ετήσιας πληρωμής στην αρχή κάθε έτους. IBAN number: CY31002001270000000101698800.
Δικαιούχος: Συμβούλιο Γεωπόνων

Μην ξεχάσετε στις λεπτομέρειες να αναφέρετε: Ονοματεπώνυμο και Αρ. Μητρώου

Με κατάθεση σε υποκατάστημα της Τράπεζα Κύπρου.  Δικαιούχος: Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου

Αρ. Λογαριασμού: 0127 0101 6988

Μην ξεχάσετε στις λεπτομέρειες να αναφέρετε: Ονοματεπώνυμο και Αρ. Μητρώου.

Ταχυδρομικώς με επιταγή (όχι μετρητά) στο όνομα “Συμβούλιο Γεωπόνων” στην διεύθυνση του Συμβουλίου:

Διεύθυνση: Εζεκία Παπαϊωάννου 21, Διαμ. 9, Τ.Θ. 24331, 1703, Λευκωσία, Κύπρος

Κατευθείαν στα γραφεία του Συμβουλίου έναντι απόδειξης.

Τα γραφεία του Συμβουλίου Γεωπόνων είναι ανοικτά καθημερινά 8:00-13:00. Απαραίτητη η διευθέτηση ραντεβού στο τηλέφωνο 22759868.