Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων

Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων


Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων (Π.Ε.Γ.) είναι το συνδικαλιστικό όργανο των Γεωπόνων της Κύπρου. Η Π.Ε.Γ. διοικείται από 9μελές συμβούλιο που εκλέγεται κάθε 2 χρόνια.  

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, τα εγγεγραμμένα και ταμιακά τακτοποιημένα μέλη της κάθε Επαρχίας, εκλέγουν τους Γενικούς Αντιπροσώπους κάθε Επαρχίας ανάλογα με τον αριθμό τους.

 

Οι Γενικοί Αντιπρόσωποι εκλέγουν την Επαρχιακή Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και 2 μέλη.  

Υπάρχουν 4 Επαρχιακές Επιτροπές (Λευκωσίας-Κερύνειας, Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας-Αμμοχώστου).

Η Π.Ε.Γ. διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Ταμία και 5 Μέλη.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης μετέχουν οι Πρόεδροι των τεσσάρων Επαρχιακών Επιτροπών (Λευκωσίας-Κερύνειας, Λάρνακας-Αμμοχώστου, Λεμεσού και Πάφου), τα τέσσερα αιρετά μέλη του Συμβουλίου Γεωπόνων και ένα ακόμα μέλος που εκλέγεται από την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία.

 

Διοικητικό Συμβούλιo

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης (2022-2024) απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Γιώργος Σπύρου
  Πρόεδρος
 • Τρύφωνας Τρύφωνος
  Αντιπρόεδρος
 • Στέλιος Νικολάου
  Γραμματέας
 • Γιώργος Παπαγεωργίου
  Γεν. Ταμίας
 • Χαράλαμπος Ροδοσθένους
  Μέλος
 • Ανδρέας Σαββίδης
  Μέλος
 • Νικόλας Παπαχριστοδούλου
  Μέλος
 • Χριστάκης Παπαγιάννης
  Μέλος
 • Ουράνιος Τζαμαλούκας
  Μέλος
 

Ιστορικό της Π.Ε.Γ

Η ίδρυση της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων

 
Η Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων (Π.Ε.Γ.) ιδρύθηκε το 1959, αρχικά ως λέσχη, και ενεγράφη ως Σωματείο το 1982. Σκοπός της Π.Ε.Γ. ήταν η συνένωση του γεωπονικού δυναμικού της Κύπρου για εξυπηρέτηση των στόχων της Αγροτικής ανάπτυξης και η σύσφιγξη των δεσμών ανάμεσα στους γεωπόνους της εποχής εκείνης. Παρόλο που η Π.Ε.Γ. ήταν το πρώτο συνδικαλιστικό όργανο των Γεωπόνων, στην δεν ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό αφού, τα δικαιώματα των μελών της ήταν σε μεγάλο βαθμό και για τα δεδομένα της εποχής κατοχυρωμένα οι δε θέσεις εργασίας ήταν περισσότερες από τους αποφοίτους των γεωπονικών σχολών.
Οι γεωπόνοι ήταν περιζήτητοι, κυρίως για πλήρωση κενών θέσεων των τμημάτων και υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας της τότε νεοϊδρυθείσας κυπριακής δημοκρατίας. τόσο πολύ μάλιστα που μέχρι και το 1968 πολλοί συνάδελφοι έπαιρναν και αναστολή της στρατιωτικής τους θητείας για να καλύψουν τις ανάγκες του δημοσίου, ιδιαίτερα στον τομέα της Έρευνας.
Βασικοί στόχοι της Ένωσης είναι η συμβολή της στις προσπάθειες για ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της Κύπρου.
Από την αρχή είχε θέσει ως βασικούς στόχους την κατοχύρωση του γεωπονικού επαγγέλματος, και την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των ανέργων, υποαπασχολούμενων και ετεροαπασχολούμενων γεωπόνων. Ανάμεσα στους στόχους της ήταν επίσης η εξασφάλιση ιδιόκτητης στέγης, η δημιουργία βιβλιοθήκης και η έκδοση γεωπονικού εντύπου. και η συνεχής ενημέρωση των μελών της πάνω στις τελευταίες εξελίξεις της γεωπονικής επιστήμης.
Προς υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και επίτευξη των σκοπών της, η Π.Ε.Γ. έχει οργανώσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και εργαστηρίων με θέμα την αγροτική πολιτική, εξέδωσε γεωπονικά βιβλία και επιστημονικό περιοδικό. Από της δημιουργίας της διοργανώνει ανελλιπώς εκδρομή στη Γεωργική Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία μετέχουν τόσο γεωπόνοι όσο και αγρότες από όλη την Κύπρο.
Στο παρελθόν, είχε προωθήσει, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ειδικό Σχέδιο Αυτοεργοδότησης των Γεωπόνων μέσω του οποίου έχουν βοηθηθεί αρκετοί άνεργοι τότε συνάδελφοι.
 

Η Ανάπτυξη της Π.Ε.Γ. ως Συνδικαλιστικού Οργάνου

Η πραγματική εξέλιξη της Π.Ε.Γ. και η ανάπτυξη της ως συνδικαλιστικής Οργάνωσης των γεωπόνων πραγματοποιήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν, λόγω και της προηγούμενης μεγάλης ζήτησης, πολλοί νέοι είχαν σοβαρό κίνητρο να σπουδάσουν γεωπονία, με αποτέλεσμα να καταφθάνουν στην Κύπρο απόφοιτοι των γεωπονικών σχολών, κατά κύριο λόγο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης με πολλούς από αυτούς να παραμένουν για πολύ καιρό άνεργοι. Ήταν την εποχή εκείνη που επικρατούσε στο δημόσιο τομέα η ευνοιοκρατία και το ρουσφέτι, που σε συνδυασμό με τη μεγάλη προσφορά σε σχέση με τη ζήτηση, ήταν πλέον αναγκαία η θεσμοθέτηση ενός γνήσιου, ισχυρού συνδικαλιστικού οργάνου το οποίο να προσπαθήσει να θέση τα πράγματα σε μια τάξη και να επιδιώξει να ασχοληθεί με τα υπαρκτά πλέον προβλήματα που αντιμετώπιζαν δεκάδες συνάδελφοι.

 

Σημαντικά Επιτεύγματα της ΠΕΓ

Ως σημαντικότερο επίτευγμα της Π.Ε.Γ. θεωρείται η κατοχύρωση του γεωπονικού επαγγέλματος μετά από αρκετούς αγώνες ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου του 1987, ο οποίος κατοχυρώνει το Γεωπονικό επάγγελμα και σύμφωνα με τον οποίο ιδρύθηκε το Συμβούλιο Γεωπόνων.

Από το 1987, τα δύο σώματα, Παγκύπρια Ένωση Γεωπόνων και Συμβούλιο Γεωπόνων, το καθένα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές απορρέουν μέσα από το Καταστατικό της Ένωσης και το Νόμο του Συμβουλίου, συνεργάζονται στενά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Γεωπονικού κόσμου.

 
Με κοινή προσπάθεια των δύο σωμάτων έχει επιτευχθεί:  

 • 1.Η περίληψη σε όλα τα Σχέδια Υπηρεσίας του ευρύτερου ∆ημόσιου Τομέα, τα οποία απαιτούν την άσκηση Γεωπονίας, περιλαμβανομένου και του Σχεδίου Υπηρεσίας του ∆ιευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, η υποχρεωτική πρόνοια για εγγραφή στο Συμβούλιο Γεωπόνων.
 • 2. Η υποχρεωτική εργοδότηση Γεωπόνου σε κάθε κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • 3. Η υποχρέωση όπως όλοι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς για την ετοιμασία τεχνοοικονομικών μελετών και την παροχή συμβουλών στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εργοδοτούν Γεωπόνους.
 • 4. Η συμμετοχή εκπροσώπων των δύο σωμάτων σε διάφορα Συμβούλια, όπως το Συμβούλιο Εγγραφής Γεωργικών Φαρμάκων, το Συμβούλιο Γεωργικής Έρευνας και Ανάπτυξης, το Συμβούλιο Βιολογικών Προϊόντων κ.ά., μέσα από τα οποία προωθούνται ή διασφαλίζονται τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του γεωπονικού κλάδου και κατ’ επέκταση της αγροτικής οικονομίας του τόπου.
 • 5. Η παρουσία της Ένωσης σε διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και η κατάθεση απόψεων για διάφορα νομοσχέδια που αφορούν την ευρύτερη αγροτική πολιτική του κράτους.
 • 6. Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης με την αγορά διαμερίσματος στην
  πολυκατοικία επί της οδού Ε. Παπαϊωάννου 21 στη Λευκωσία.
  Η Π.Ε.Γ., οργανώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με τον ΑΠΟΠ Παλαιχωρίου, το θρησκευτικό μνημόσυνα του ήρωα γεωπόνου Κυριάκου Μάτση, στα πλαίσια του οποίου προκηρύσσει τον Μάτσειο ∆ιαγωνισμό και απονέμει τα Μάτσεια Βραβεία. Επίσης, σε συνεργασία με το Σωματείο Αδούλωτη Κερύνεια, διοργανώνει κάθε χρόνο στη Λεμεσό το φιλολογικό μνημόσυνο του Κυριάκου Μάτση.
 • Η Π.Ε.Γ. διοργανώνει ή και συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις εντός Κύπρου, καθώς και σε εκπαιδευτικές εκδρομές, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ελλάδα.
  Η Π.Ε.Γ. είναι μέλος και συμμετέχει ενεργά στις γενικές συνελεύσεις και άλλες εκδηλώσεις της CEDIA, η οποία αποτελεί την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Γεωτεχικών Οργανώσεων.
 

Καταστατικό της Π.Ε.Γ

ΚαταστατικόΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ